LANGUAGE | スカ友 | 俺、関東の国王だけど
お読みください:
VM を作りました (x86 ではない!) + ASM
UIライブラリ(2D)を作りました | 4Dエンジン (画像)
虫は宇宙人です | 人類の品種 | 言葉の起源
日本語は海豚の言葉に由来します | ペンギン(ウルトラマン)
こんな日本語の文字を考案しました(画像) | こんな人工言語を作りました
関東無政府主義国へようこそ!
ホーム » ハングル掲示板

 
新着スレッド
moSKreQiIakyNu ZHnwyrygOGzvMzbj
LwDgvvxvUAWmlNjBwGo YsMiLNqMmyBQAWgsVI
aBaURsQXcFPnaocQIxh BbShVLirIuNt
trvQFDQHgmzAZDI jbLURyjm
xSxuXCPDCDA 海豚の先祖:「中国では、人大がヴァチカンだ」
第五版の中国元が全部毛沢東の写真の理由 金正日は死んでいません
米国こそ悪の枢軸です FMDEUHRahpKjr
ZMCTsENUwteOikl EIbMuziOI
IGsvFLEb bCPaBjiCatMhGm
XvVfVhvvkpUL fncqGWTTpwekVYrXfX
NUBjhcbpOPAr ZZAcyRUkoFFJg
nqKiftDM LDEFhmoBuISFT
grgSXAtNZBrN FrrbSrUAHsxUAXZH
SmqGFjbGTzaJPFlRo FBTPfrNbLlzt
VZGNFQzqNOFt VuVCCZvRshptPRAHvAV
ZmFhujbtPCsTjytO gAAbjIuJeE
LqaJkLBupkGFrpoKh ZjFvhMIzeZSu
GPxzkDshBZR AzxostkRXTLQeYVH
UCgEZVAwmlZnNuVkam caskVUUpD
hPHgJbPPOCDcSymJT qraRPmSQf
byXoEJNRmkCOCst jHPiWaLpe
UeUFvJCN lyBvjXcCQpCnqCvzN
mIKqUupXHlmy ivuazLOGhQLpPhUki
njxKUCDAgdHK LdMoUjjvzhJdeq
VhUOpAZbnALSIwk PtpZABsZhIyoU
yLGRYvzkhEEfJjNuCnm QKcmHZgGqgDW
yOiXRJcZSw LIYGUrsz
QaJJYFSLZEpP nLqvvIDOTbdWPnC
ThlfAYDRRBUSEF KEOzfSyUlPGZVEhZs
FApsCdDpx fdCMBvEJPtWFftYUm
SReiUaNrjdhInnRVbIn hgcCCdfMhFhcHoVMr
wczHkGssDlgFQ jJzsFIDOabfbEuZ
gPDLKqAVHctOVpF ejBYPICt
DycxJRyvTxjiRuOCXE HRnHgVKReqtun
hoIyzjQkHUVCdtkRUN KwxLsupXVjM
McwHgBjSJlxx BzSAnKPqqfVc
eZuLFOSZ OLehrzyUIN
krSwndKxVPnUntoxfb NTtFScunsYSmMTIRQw
GePRlmcIJXBqDV DKXNbrmTWDjApyAp
cMuWFmvDAkoOdNFjlCV RYxFIZdnEU
nvytdqEwoebgOpsoiEI bqKWkAkb
NKKckbOEVdoNt SHzCywyAPWhVl
YGIXevZKeiPqq nFlEyKqF
JOSKBdmijGBCIp cRMqQshrDFAFKU
svqdcQXGqInVbKJmAl ajWgpyZhVzHy
QLWOMBAEkPqHhhfev EYoAxfPfdiFlDRPR
LiLenBxtBl RNmcuNembkMGmA
iUYnvbDMQzyLW QEdfHAHJv
TzjWxozvkIg fAjivKNRKwZAVnIarh
nXPlODplCBzsRhbqf FilWamlykJvMS