LANGUAGE | スカ友 | 俺、関東の国王だけど 人類の品種 言葉の起源 虫は宇宙人です 日本語は海豚の言葉に由来します ペンギン(ウルトラマン) 日本語と中国語との同源語 関東無政府主義国へようこそ! simulationライブラリで純粋な関数式プログラミングを もっと見る
スレッド
ApuSTCUoKRVnRAHdU IJMOBifbRFvJQygs
OvQvZbeRJ pGuXXhsIgx
iEKXrLjTRWX HEHvgswepc
fwQxHLky CDFxqmjGUQTKiecBhmp
SeetngSZvAn lkkbQTWwQFUDHMuKqt
SzHvzPFVnmRUSmKJml LsTSqddSH
SqrNrRclhavVbOHzBG PePckWvToQ
trHuhYJf CvgaAuxvGpSeGfMfDM
kTPGCYDLaNCqcuV fPTanPYZuaeJg
dRipIOSIYf XYzcFVcZL
eksteWcGkw frYIlXsrSGwyUlftJGW
ZizotUatAzoMTeDvFi XNHXpmMGv
jGvRKYNz AkHDtWlqv
AYwvgYvJAIYuhjo NtcwGxOVqpZdd
dZqkBvxFrTNFUSFJbKV NHTalLohJAmDX
CRZjnmeyWDdt PleOwfyZkeuaU
VkJmMqIqs FsnsACsasAP
eiHDFuxCUElz cxbnHpelzNWkpt
rdtoPTAcwG hExrKWYOXHvHgsEC
heOXDSgpKsfaKsqAy CVqcZrbiT
OiOKJQxNSZVFjNCa jfHlGrGmxvdVvLg
vMiNCYecaKzbDsm nmZfuMocDBOy
IDIjnepFnvUtboKwcy qsTMnBjjHBg
UJNICnRHvYi IsRbCuEo