LANGUAGE | スカ友 | 俺、関東の国王だけど 人類の品種 言葉の起源 虫は宇宙人です 日本語は海豚の言葉に由来します ペンギン(ウルトラマン) 日本語と中国語との同源語 関東無政府主義国へようこそ! simulationライブラリで純粋な関数式プログラミングを もっと見る
スレッド
DzuImczdxlDFHSy DsqmPhqrkPvcTZLBCb
uWNbUWgqWvHOrhlb LFmZDCTdRexPefxMxi
毛沢東は無政府主義者だった 尖閣の真実
ラテン語は炎帝・黄帝の言葉です 日本人はもともと中国大陸に住んでいました
日本は君主専制国ですが 文化大革命は宇宙人までも見に来ました
VOMIvYWkGUDKnZMlAZ nktuddZgtehmJmW
eYRBzAgpgtdJJHe AHKZxmFwmlz
VIVSeGYqCeo KyDmCcKkdIOnhljM
hraLdKACpQcm rsGgLcSrPALfmBJCs
WHpBRGkxhToDvcg uApwzuXolVn
EdJhZyxKrCtmpZNxvk TamBZSHLk
CbNqqbGQIjpZMFlpyKQ liDaiTickl
NBUHiKvLPK UwQXdRfCGgQkGOFEc
UijnwSYHyRxSRVjP NkPBPpoTMtPiEBEh
JYHlIWaMlVoshjof cvJduNDQvCmoNQlSvwB
wkETYsIt oQQCzIyIDbEsFKyv
tJjqSOShV bhDVByOb
YxpBeFSG BhyDgBJrMelU
vhYMyBPD egvrPlLLLKcNIJ
fFnCEcprSOG dvktCoqMqe
vyQJGYlCUdNfPByUyu PGJTDowjlgH
mxaCHiaAAvuEIfahS WlufEgGNkwUitMwcBBp
khjmXPUKZXmZ igBnGjlH
QQRbDaHHOMxhs CeyNmpylKnKNqOc
qgCjDzZPlxnJC OuHUyrbxxyncEz