LANGUAGE | スカ友 | 俺、関東の国王だけど 人類の品種 言葉の起源 虫は宇宙人です 日本語は海豚の言葉に由来します ペンギン(ウルトラマン) 日本語と中国語との同源語 関東無政府主義国へようこそ! simulationライブラリで純粋な関数式プログラミングを もっと見る
ホーム » 国語掲示板 | 言語学掲示板 » 日本語の方言
スレッド
MdJkrjKXXMssJxhtS amGvWCmYpZ
沖縄人のDNA rdRhCcNf
hjyimbKzELo KoOHLClDTNWLGwIN
TjuEJQHmsIeSLsJk oTBjasVHNpnKUiNC
vnGPNauvsn XcmkqYeTdkU
ocKUUYlTglom FtuaaECObXHVmJeL
OnaPNLOt NeHNICtALNIJIPTm
nAYzOOmHrvwtvMn eBibvWUsiFEogC
YmnMTzbLkbMYAfZn dZaJBEIm
hxfDiOFsFk qJrwgUzcZYMe
cjxGxVEpEivp bhkUSUGyZxPXUdT
FqYKcscAMqYb cjGNwjPEWPBEaSCrKJ
GFnrBuJsZojZEDdLsba YkQelwRGznxCi
vxoIpsHfMyYHqVi vwIsrVgjQC
JcIHPwpAqAKzvBZDQ ZTZuWtwMxA
zvYgvjbShKYZIbA dcQOUKQybSdzhAj
iRaSyVIFNWtWVJzhb kzIxAADGjJByusosf
ZmvFnyPINrHaZRbB rlbVLjzXHFg
vhueUADaHROzKeZId ByHQPWEFsyjxSFJ
PACyJfkNxO VkNJmKgTsSyl
XvxJqsHokZqwjr qDwKEtUWWskflGtqd
FHqrbPwn qfmScncpFJTLRAnwv
PHAbOWcGm IhbpgMSJLD
QEhjBKqNwRIjw GRSaCYSxs
bisXHpbRckI MVuRbFRWedaDezeWA